Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

REKRUTACJA 2021-2022

Dostępność

BIP

Konkurs promujący czytelnictwo dla uczniów MZS nr 1 w Gorlicach


Z książką Ci do twarzy!

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel bibliotekarz Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach.
 2. Konkurs promujący czytelnictwo kierowany jest do uczniów Szkoły oraz ich rodziców/opiekunów w ramach realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i związany z hasłem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w r. szk. 2020/2021: Z książką Ci do twarzy!
 3. Cele konkursu:
 • wykorzystanie hasła Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych do promocji czytelnictwa, czyli realizacji jednego z głównych zadań NPRCz,
 • ukazanie codziennych, naturalnych sytuacji, w których książka towarzyszy człowiekowi i jest mu z nią „do twarzy”, kreowanie mody na czytanie,
 • włączenie do wspierania promocji czytelnictwa rodziców uczniów, ukazanie możliwości rozwijania relacji rodzinnych w oparciu o książki   i czytanie,
 1. Uczestnikiem konkursu jest uczeń naszej szkoły, który do 30 października 2020r. dostarczy do biblioteki szkolnej zapakowane w podpisanej imieniem i nazwiskiem kopercie:
 2. a) pracę konkursową,
 3. b) formularz zgłoszeniowy ( Załącznik nr 1),
 4. c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2),
 5. Pracą konkursową jest zdjęcie ucznia naszej szkoły z książką (nie może to być podręcznik), wykonane w naturalnej sytuacji czytania w warunkach domowych ( np. przy biurku, na podłodze, w łóżku ), najlepiej nie pozowane, wykonane przez rodzica / opiekuna lub innego domownika, np. siostrę, brata, babcię, dziadka.
  6. Każdy uczestnik może oddać tylko 1 pracę (wybraną przez siebie i rodzinę spośród większej ilości zrobionych :). Preferowany format zdjęcia 12,5x17,5 cm lub nieco większy.
 6. W pierwszym tygodniu listopada prace zostaną ocenione w trzech grupach: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII- VIII przez komisję konkursową na podstawie następujących kryteriów:
 7. a) spełnienie wymogów określonych w regulaminie,
 8. b) odzwierciedlenie na fotografii hasła przewodniego konkursu Z książką Ci do twarzy, uchwycenie sytuacji pogrążenia się przez uczestnika w lekturze oraz emocji towarzyszących czytaniu,
 9. c) walory artystyczne pracy.
 10. W skład komisji konkursowej wchodzą: dyrektor Szkoły, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel przedmiotów artystycznych, opiekun oraz Samorządu Uczniowskiego, a także jego przewodniczący.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu przez szkolny radiowęzeł nastąpi 10 listopada 2020r., a zdjęcia wyróżnione przez komisję konkursową zostaną zaprezentowane na stronie Szkoły oraz na gazetce ściennej biblioteki.
 12. Bohaterowie wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni książkami i dyplomami.

 

 

Załącznik nr 1  

                                                                                                                                                                          Gorlice, …………….….  

Zgłoszenie do konkursu promującego czytelnictwo organizowanego przez bibliotekę szkolną  Miejskiego Zespołu Szkół nr 1

w Gorlicach

 

………………………………………………………………………   ucz. kl. ………

Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu Z książką Ci do twarzy, zgłaszam pracę konkursową, czyli moje zdjęcie podczas czytania książki wykonane zgodnie z zasadami konkursu określonymi  w  jego regulaminie.

Tym samym wyrażam zgodę na publikację zdjęcia na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce biblioteki szkolnej.

 

 

                                                                                                                                                          ………………………………...

                                                                                                                                                                    / podpis ucznia /

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

                                                                                                                                                       Gorlice, …………….….

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

ul. Piękna 9

38-300 Gorlice

 

Zgodna na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych

oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..………………………………………………………..,

ucz. kl. ...… ....  w  konkursie promującym czytelnictwo organizowanym przez bibliotekę szkolną MZS nr 1 w Gorlicach.  Oświadczam, że znany mi jest regulamin konkursu.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez MZS nr 1 w Gorlicach danych osobowych  zgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wyrażam także zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka zamieszczonego na zdjęciu konkursowym w przypadku jego umieszczenia na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce biblioteki szkolnej.

 

 

                                                                                                                                                                  ..........................................…

                                                                                                                                                                    podpis rodzica / opiekuna

 

 

 

Copyright © 2021 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.