Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2018/2019

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

 

Współcześni uczniowie narażeni są na ograniczenia i niebezpieczeństwa będące nieodłącznymi elementami realiów współczesności. Zagrożenia te mają wieloaspektowy charakter i mogą pojawić się na skutek działań wielu czynników indywidualnych, społecznych‍ i kulturowych. W obliczu postępujących zmian i eskalacji zachowań ryzykownych każde dziecko na co dzień potrzebuje uwagi i oddziaływań wychowawczych, zarówno  w środowisku rodzinnym jak i szkolnym. Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom uczniowie klasy IIb Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Gorlicach brali udział w realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego „Bliskie spotkania z regionem” opracowanego przez Renatę Foryś i  finansowanego ze środków MKRPA w Gorlicach. Głównym celem programu było zapobieganie zachowaniom ryzykownym, wskazywanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w najbliższym regionie, rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności psychospołecznych, zwłaszcza poprzez promowanie rozwoju osobistego i społecznego.

Zagadnienia programowe realizowane były przy zastosowaniu zróżnicowanych metod i form pracy z uczniami, takich jak: warsztaty, dyskusja i działania w małych grupach, odgrywanie ról.

Za pomocną w realizacji programu przyjęto również edukację rodziców. Uwzględniała ona prelekcję nt. szkodliwego wpływu dopalaczy i innych używek na zdrowie  i życie dzieci uzupełnioną o materiały promocyjne.

Renata Foryś

Copyright © 2019 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.