Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

„III c – WSPÓLNIE SIĘ BAWIMY I UCZYMY”

finansowany  ze środków MKRPA w Gorlicach

                       

Od września do grudnia 2019 w klasie III c realizowano PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY „Wspólnie się bawimy i uczymy”.  Koncepcją projektu było połączenie dwóch form – treści profilaktycznych „Szkodliwy wpływ dopalaczy na zachowanie  i zdrowie”  oraz zajęć pozalekcyjnych. Nauczycielem koordynującym zadnia była wychowawczyni klasy p. Ilona Rząca-Kosiek. Programem zostało objętych 18 wychowanków, a czas realizacji wynosił 12 godzin.

Do najważniejszych celów projektu należało:

 • uświadamianie szkodliwego wpływu dopalaczy na zachowanie i zdrowie;
 • eliminowanie zachowań niebezpiecznych i agresywnych;
 • wyrabianie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki;
 • kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie;
 • zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty kulturalnej;
 • wyzwalanie aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej i kreatywności;
 • integrowanie grupy rówieśniczej.

Do naczelnych zadań zaliczono:

 • wzrost motywacji i kreatywności w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego;
 • stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu;
 • diagnozowanie form spędzania czasu wolnego przez uczniów w kontekście ich pragnień i potrzeb.

We wrześniu 2019 w trakcie zebrania zostały przedstawione cele i założenia programu.  18 rodziców wyraziło chęć uczestnictwa ich dziecka  w zajęciach pozalekcyjnych.

W okresie trwania projektu (od września do grudnia 2019) uczniowie klasy III c uczestniczyli:

 • w zajęciach z wychowawcą klasy, których celem było omówienie programu, ogólnych założeń i tematyki zajęć;
 • w seansie  filmowym pt.: „O psie, który wrócił do domu”, gdzie podczas projekcji filmu zostali zapoznani z historią sztuki filmowej;
 • w wycieczce edukacyjnej do gospodarstwa agroturystycznego pani Danuty Kostrzyńskiej w Jastrzębi „U Dajany” i do pobliskiego lasu, gdzie zaznajomili się z terminem agroturystyka, a przez aktywny udział w warsztatach zgłębili proces wypieku chleba i rogalików drożdżowych, młócenia i mielenia zboża;
 • w lekcji muzealnej „Początki Gorlic” w Muzeum Regionalnym PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach;
 • w warsztatach pt.: „Jaskiniowcy” w Dworze Karwacjanów w Gorlicach, gdzie dowiedzieli się w jakich okolicznościach stworzono pierwsze malowidło,  kim byli jaskiniowcy i co pozostawili nam po sobie;
 • w spotkaniu ze specjalistą panią Anna Stasiowską – pedagogiem Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, która wygłosiła prelekcję  : „Szkodliwy wpływ dopalaczy na zachowanie   i zdrowie” oraz przeprowadziła warsztaty;
 • w zajęciach z wychowawcą, podczas których mogli poprzez aktywność twórczą zobrazować zdobytą wiedzę na temat negatywnego skutku dopalaczy na zdrowie człowieka.

Podsumowaniem programu było wygłoszenie w czasie zebrania z rodzicami (20 listopada 2019) przez wychowawcę krótkiej prelekcji pt.: „Dopalacze wokół Nas”. Wszystkie postawione przed uczestnikami zadania zostały wykonane, a cele osiągnięte. Uczniowie aktywnie spędzali  czas,  a poprzez wspólne prace  i zabawę grupa rówieśnicza jeszcze bardziej się zintegrowała. Zrealizowany program spotkał się z pozytywną oceną zarówno ze strony dzieci, jak i ich rodziców.

 GALERIA 

 

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.