Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Informujemy, że od 10 lutego 2020 r. rozpocznie się nabór kandydatów do klas pierwszych dla dzieci

zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1.

Rekrutacja na wolne miejsca rozpocznie się 16 marca 2020 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  Szkoła  będzie dysponować wolnymi miejscami.              W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr 393/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gorlice Nr 23/2020 z dnia  29 stycznia 2020 r.

Druki  zgłoszenia i oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Gorlice Nr 23/2020 z dnia  29 stycznia 2020 r. wraz z załącznikami znajdują się w zakładce: REKRUTACJA 2020-2021/dokumenty.

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.