Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Innowacja pedagogiczna

Realizacja działań innowacji pedagogicznej metodyczno – organizacyjnej przewidziana jest na trzy lata szkolne. Objęto nią uczniów klasy Ic Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Gorlicach

/od roku szkolnego 2014/2015/.

Innowacja Bliskie spotkania z regionem jest oryginalnym  i atrakcyjnym, a z punktu widzenia celów edukacyjnych, patriotycznych i wychowawczych, doskonałym procesem kulturowym rozpoczynającym się u progu edukacji wczesnoszkolnej. Ma pomóc zrozumieć, czym jest mała ojczyzna i dlaczego należy dbać o jej bogactwa kulturowe i dokonania przodków zamieszkujących ziemię gorlicką. Ma ukształtować przekonanie, że historia, architektura, rzemiosło, formy życia codziennego to wspólne dziedzictwo, które należy pieczołowicie kultywować, rekonstruować, szanować, na nim budować nowe wartości i dzieła. Ma również wzmocnić poczucie odpowiedzialności za poszanowanie owego dziedzictwa.

Jest realizowana podczas zajęć edukacyjnych. Pełni funkcję wspomagającą przyswajanie wiedzy i umiejętności. Jest zgodna  z Podstawą programową kształcenia ogólnego – I etap edukacyjny, Programem Profilaktyki, Programem Wychowawczym oraz Koncepcją Pracy Miejskiego Zespołu Szkół nr 1   w Gorlicach.

Głównym założeniem innowacji jest intensyfikacja i atrakcyjność form organizacji zajęć edukacyjnych i metod pracy z uczniem dotyczących realizacji treści regionalnych.

Innowacja zakłada stosowanie adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów metod pracy, głównie ćwiczeń praktycznych i warsztatowych. Dokonano wyboru  różnorodnych technik pracy: indywidualną, w parach, w grupach, oraz zespołową.

Realizacja treści regionalnych uwzględnia serie bliższych i dalszych wycieczek edukacyjnych, spotkań z twórcami kultury, specjalistami w dziedzinie etnografii, lokalnymi rzemieślnikami. Uczeń poznaje dawne zawody oraz zajęcia codzienne ludności pogórzańskiej poprzez udział w pokazach i warsztatach. Zakłada stroje pogórzańskie, te codzienne i odświętne. Poszukuje dziedzictwa kultury materialnej  na terenie Gorlic i okolic. Utrwala je w formie dokumentacji fotograficznej. Zajęcia edukacyjne zawierają elementy zabaw  i działań twórczych. Stwarzane sytuacje dydaktyczne skłaniają do myślenia, doświadczania, poszukiwania, skutecznego komunikowania i współpracy, służą rozwijaniu zainteresowań i kształtowaniu osobowości. W innowacji uczeń jest poszukiwaczem, badaczem i twórcą. Przyjmuje rolę artysty, rzemieślnika, fotografa i przewodnika. Za konieczne uznano  włączenie w proces edukacyjny  rodziców oraz placówek  i instytucji wspierających kształcenie i zapewniających bodźce stymulujące aktywność poznawczą.

    Choć uczestnik innowacji działa w rzeczywistości niemal wirtualnej, odległej i mało znanej z czasem osiąga sukces. Zdobywa wiedzę i umiejętności, które kształtują poczucie własnej tożsamości i pozwolą mu stać się doświadczonym kreatorem  i uczestnikiem życia w regionie.

 

Autorka innowacji: Renata Foryś

 

 

 

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.